กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษาราชภัฏโคราช สร้างชื่อเสียงได้รับเลือกเป็นเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 )
 
เมื่อเร็วๆนี้ นายพงษศธร ช่างปลูก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี 2557 จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ณ วัดพิชญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายพงศธร ช่างปลูก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม กิริยาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีภาวะผู้นำและมีผลงานโดเด่นทางด้านต่างๆ อาทิ ผลงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การได้รับรางวัลมาตรฐานระดับยอดเยี่ยมในการประเมินศีลธรรมโลก ผลงานด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ ได้รับการสรรหาจากจังหวัดนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลงานด้านภาวะผู้นำ ได้แก่ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติไห้มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของตน ยึดมั่นในกรอบแห่งศีลธรรมและความดีงามตลอดไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode