กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สร้างเครือข่ายในสายวิชาชีพครู

วันที่ 19 มิ.ย. 2557
 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ทั่วไป นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2557 ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง นโยบายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และบรรยายเรื่องกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจ และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะร่วมมือในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นผู้มีสำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน ดังอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode