กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สัมมนาสื่อพื้นบ้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

วันที่ 4 พ.ค. 2554 )
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อพื้นบ้าน(ภาคอีสาน)กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อพื้นบ้าน(ภาคอีสาน)กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสร้างสิทธิ รู้สิทธิ และการใช้สิทธิ รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่ศิลปินพื้นบ้าน(ภาคอีสาน) เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้านได้นำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปเผยแพร่สู่ประชาชนโดยวิธีการสอดแทรกข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบการแสดงสื่อพื้นบ้านอย่างมีคุณค่า กิจกรรมในการประชุมสัมมนามีการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนกับสื่อพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ประเด็นประวัติความเป็นมา และปฏิญญาสากลและรัฐธรรมนูญ สิทธิของคน และการอยู่น่วมกันในชุมชน(สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิชุมชน และสิทธิต่างๆ ) ปัญหาการละเมิดสิทธิ ในท้องถิ่นและแนวทางการแก้ปัญหา วิธีการร้องเรียน โดยนายสมชาย สหนันท์พร และกลไกลการร้องเรียนโดย นายธวัช สุวุฒิกุล ประเด็นกรณีตัวอย่างการละเมิดและวิทยุชุมชนต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยนายจรัล พากเพียร และนายสุจริต บัวพิมพ์ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดำเนินรายการโดย นายศักดิ์ชัย สถิตย์นพชัย พร้อมในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของศิลปินพื้นบ้านภาคอีสาน และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย มีการถ่ายทอดเสียงผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคอีสาน ๑๘ จังหวัด ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode