กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนครปฐมมีโครงการประชุมสัญจร

วันที่ 26 พ.ค. 2557 )
 
นายอำนวย โชติสกุล ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการที่นายพศวีย์ จิตวรพันธ์ ได้ลาออกเนื่องจากได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรมมาภิบาล จังหวัดนครปฐมแทนตำแหน่งที่ว่างคือ นายอภิชาติ ทิมเจริญ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม โดยคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่ในการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีการติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่มี รวมทั้งมีการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน โดยให้กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ได้หาเครือข่ายภาคประชาชนอย่างละ 5 คน ให้สามารถเข้าช่วยปฏิบัติตามภารกิจของ ก.ธ.จ. นครปฐม โดยจะมีการอบรมเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถเป็นกลไกในการสอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดอย่างเข้มแข็ง เป็นการดำเนินการปลูกจิตสำนึกและสร้างความก้าวหน้าด้านธรรมาภิบาลให้กับข้าราชการทั้งกับข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชน สุดท้ายจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนครปฐมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพ มีกลไกในการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode