กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

วันที่ 26 พ.ค. 2557 )
 
OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความคุ้มครองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในการขอรับความช่วยเหลือ


ด้วยนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบการให้บริการระบบ OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม และดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความคุ้มครองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในการขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ระหว่างส่วนราชการ มูลนิธิ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง


ในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ระบบ OSCC ได้พัฒนาช่องทางการรับเรื่องราวและส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้โดยสะดวก และสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ประกอบด้วย การแจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ, บริการฮอตไลน์ โทร 1300, และบริการผ่านเว็บไซต์ http://www.osccthailand.go.th/, แจ้งเรื่องด้วยตนเองผ่าน Mobile Application


OSCC รับแจ้งเหตุ เรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และมีศูนย์รับเรื่องและการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม กระจายทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อศูนย์ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น มีระบบการเตือนหากการดำเนินการมีความล่าช้า สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ ทุกเรื่องต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีความต่อเนื่องจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรับเรื่องราว การให้บริการ การส่งต่อ และการติดตามผล เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode