กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2557

วันที่ 30 เม.ย. 2557 )
 
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิลCTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำหรับการประชุมในวันนี้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องกำหนดการพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประธานสงฆ์ให้ศิล จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ อ่านคำถวายอาศีรวาทนวมินทรามหาราชธิราช พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นถวายอดิเรกแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จพิธี จากนั้นเป็นการแจ้งในที่ประชุม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทราบ 8 เรื่อง โดยเรื่องแรกเริ่มที่สรุปผลดำเนินงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับความพึงพอใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการเข้ามาร่วมกิจกรรม ตัดมัจฉากาชาด เป็นจำนวนมากในแต่ละคืน และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกแท่ง และองค์กรภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่สนับสนุนเงินและของรางวัล เพื่อนำมาเป็นรางวัลในการตักมัจฉากาชาด นอกจากนี้ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณร้านส่งราชการในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2557 อีกด้วย ส่วนเรื่องต่อมาเป็นแนวทางการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา โดยสำนักงานจังหวัดชลบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในอนาคตถึงโครงการต่างๆ เช่น โครงการขยายทางสายบ้านบึงเศรษฐกิจ-ชลบุรี โครงการเชื่อมต่อถนนบูรพาวิถี-พัทยา เป็นต้น ส่วนเรื่องต่อมาเป็นโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมสับปะรดศรีราชาผลสด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รายงานว่าจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปลูกสับปะรดจำนวน 39,218 ไร่ จำนวน 8 อำเภอ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 6,523 กก.ต่อไร่ ได้ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดหาแหล่งจำหน่ายสับปะรดศรีราชาคุณภาพ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ตามสถานบริการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึกเป็นต้น และจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสดและแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้แนะนำการป้องก้นกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว โดยการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการแนะนำเกษตรกรจำนวน 60 ราย เพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน เพื่อนำไปปล่อยในสวนของตนเอง ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี รายงานว่า ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดชลบุรี ที่มีโต๊ะ อุปกรณ์ และเนื้อสัตว์ ที่ไม่สะอาดและไม่ถูกสุขอนามัย ต้องปรับปรุง และเข้าร่วมโครงการโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ผ่านการตรวจประเมินแล้ว จำนวน 123 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 57 แห่ง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 12 แห่ง อำเภอบางละมุง จำนวน 21 แห่ง อำเภอศรีราชา จำนวน 10 แห่ง อำเภอสัตหีบ จำนวน 15 แห่ง และอำเภอบ่อทอง จำนวน 8 แห่ง ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมสู่รากหญ้า โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี รายงานว่า สืบเนื่องจากการอำนวยความยุติธรรมในระดับรากหญ้ายังไม่สามารถทำให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวบ้านในชุมชนที่ห่างไกลยังเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆ ของตนเอง และยังไม่รับทราบว่ารัฐมีหน้าที่คุ้มครองตนในเรื่องใดบ้าง กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ขึ้นมีหน้าที่การเข้าไปต่อยอดการจัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรม ที่เกิดจากชาวบ้านมีจิตอาสา เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนเป็นสุขและปลอดภัยต่อไป นอกจากนี้ในที่ประชุมได้รายงานการโยกย้ายของหัวหน้าส่วนราชการ เริ่มที่นายชิงขัย โชติแสง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี นายธงชัย ธรรมวิชิต อัยการจังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดชลบุรี นายเจษฎินทร์ สมจิตร์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นางสาวแววตา ธวัชไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ย้ายมาตำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงชลบุรี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานประกันสังคม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี แทนนายชัชวาล ชินธรรม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่10 นายภาชน์ จารุภุมมิก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองการเจ้าหน้าที่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี แทนนายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ย้านไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode