กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช MOU ร่วมกับ ป.ป.ท. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 25 เม.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี และพ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ เป็นผู้ลงนาม โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงเพื่อการร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรู้และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่อง 1.1 ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ 1.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศในด้านงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ 1.3 การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น และให้มหาบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการเมือง ได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ "ที่พึ่งของท้องถิ่น”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode