กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
แจกฟรี หนังสือ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ๒ ทศวรรษหน้า”

วันที่ 18 เม.ย. 2557 )
สำนักวิชาการ
 
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีที่ครบรอบ ๔๐ ปี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้ทรงย้ำเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งสังคมไทยได้ตระหนักและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นต้นมา และปัจจุบันการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต สังคมไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคสำคัญ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำในสังคม และการบริหารจัดการภาครัฐที่อ่อนแอ ประกอบกับต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากโลกกาภิวัตน์ และวิกฤตหลายด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะแก้ไขได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง จึงนำมาสู่การจัดทำ "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ๒ ทศวรรษหน้า” ซึ่งจะเป็นทิศทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะถัดไป ๒ ทศวรรษหน้า เป็นการกำหนดแผนที่เดินทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาค โดยมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อน ในระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ "ประเทศไทย-แผ่นดินแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Thailand-The Land of Sufficiency Economy Philosophy)” 

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในประเทศ และในบริบทต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุของปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมของประเทศ และในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน (การผลิตและธุรกิจ) ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม, ภาคสื่อมวลชน, และภาคประชาชน แนวคิด ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ๒ ทศวรรษหน้า อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับเพื่อนำไปเผยแพร่ได้ฟรี
โดยส่งจดหมายขอรับมาได้ที่

สำนักวิชาการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๒๓๒ โทรสาร ๐๒๑๔๓๙๗๑๖-๗ e-Mail: hs4hnl@gmail.com เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode