กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ป.ป.ช. แต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดชลบุรี

วันที่ 8 เม.ย. 2557 )
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครจากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. พิจารณาคัดเลือกไว้เป็นสองเท่าของจำนวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด แล้วนำรายชื่อจัดทำบัญชีเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตามจำนวนของแต่ละจังหวัดต่อไป สำหรับการคัดเลือกกรรมการสรรหาจะดำเนินการโดยให้ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม ๙ กลุ่มหน่วยงานหรือองค์กร คัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละหนึ่งคน ดังนี้ 1. สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา2. สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 3. สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน 4.สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด 5. กลุ่มอาสาสมัคร 6. องค์กรเอกชน 7. องค์กรเกษตรกร 8. สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน และ9. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในกรณีมีผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรไม่ครบจำนวนแต่มีอยู่ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรเท่าที่มีอยู่ดังกล่าวดำเนินการสรรหาต่อไป ขณะนี้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย ได้แก่ พลตำรวจตรี อรรณพ นาคบรรพต ประธานกรรมการ ป.ป.จ. นายจำนง ยอดขำ กรรมการ ป.ป.จ. นายประกิจ โรจนดิลก กรรมการ ป.ป.จ. นายสมหวัง รุ่งตระกูลชย กรรมการ ป.ป.จ. นายพรชัย ขวัญสกุล กรรมการ ป.ป.จ. โดยมีอำนาจหน้าที่ (๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๒) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (๖) กรรมการ ป.ป.จ. ต้องปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode