กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดโครงการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”องค์กรปกครองท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม
                        นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดทำทำโครงการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับท้องถิ่น โดยกำหนดอบรมสัมมนาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรมในวันที่ 1-2 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและข้าราชการระดับท้องถิ่น มีกระบวนทัศน์ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการดำเนินการด้านจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม กล่าวว่าวันที่ 1 เมษายน 2557 การเสวนาเรื่องทำอย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้จากผู้แทนตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานปปช. ท้องถิ่นจังหวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการด้านจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 2 เมษายน 2557 การบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม กับการบริหารงานท้องถิ่นโดยศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน การเสวนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ห่างไกลคอรัปชัน การเสวนาเรื่องกลยุทธการทำงานอย่างมีความสุขเปลื้องทุกข์ด้วยจริยธรรม โดยพระเมธาวินัยสร การเสวนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ดำรวงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดับท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 200 คน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode