กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจัดการพัฒนานักวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อก้าวสู่ยุค 3.0

วันที่ 27 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อก้าวสู่ยุค ICM 3.0 ขึ้น โดยมี ดร.สวียา ปรารถนาดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดยนักวิชาชีพสื่อมวลชน จากสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนักจัดรายการวิทยุ จากกองบิน 1 โดยมีนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสื่อมวลชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงทักษะการปรับตัว และการพัฒนาตนเองเพื่อการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนโดยตรง เพราะในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน มีการเชื่อมโยงข่าวสารกันอย่างแพร่หลาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้ที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประกอบกับต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจะต้องมีจรรยาบรรณในการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนด้วย ทั้งนี้ นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ารับฟัง จะได้นำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการร่วมงานในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และองค์กรของท่านต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode