กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่น

วันที่ 7 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดให้มีการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากรักษาราชการแทนอธิการบดีจะได้กล่าวข้อราชการของมหาวิทยาลัยแล้วยังมีการมอบรางวัลบุคลากรสายสอนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะดังต่อไปนี้ บุคลากรสายสอนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย สังกัดโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายสอนดีเด่นระดับคณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่กลุ่มงานสายสนับสนุนด้านบริหารจัดการ ระดับดีเด่น ได้แก่ กลุ่มงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กลุ่มงานสายสนับสนุนด้านการบริการ ระดับดีมาก ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์และกลุ่มงานสายสนับสนุนด้านการบริการ ระดับดี ได้แก่ กองบริหารบุคคลสำนักอธิการบดี พร้อมกันนี้ยังมีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน6 คน พร้อมทั้งบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 24 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 28 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน นอกจากนี้ยังมีการต้อนรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน จำนวน 2 คนและต้อนรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและสายสนับสนุนใหม่ จำนวน 205 คน ปิดท้ายด้วยการกล่าวข้อราชการและหารือจากรักษาราชการแทนอธิการบดี การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยในส่วนงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และประสบความสำเร็จในที่สุดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode