กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นมองรางวัลให้กับยอดสตรีศรีขอนแก่น ปี 2557

วันที่ 26 ก.พ. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นมอบรางวัลให้กับยอดสตรีศรีขอนแก่น ประจำปี 2557
                                  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกยอดสตรีศรีขอนแก่น ประจำปี 2557เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณสตรีไทยในจังหวัดขอนแก่นที่อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม นายสาย เตรียมไธสง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณายอดสตรีศรีขอนแก่นประจำปี 2557 จาก 12 สาขา คือสาขาเกษตรกร ได้แก่นางหนูเรียน ศิริจันทร์ อายุ 64 ปี อำเภอภูเวียงสาขาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางพิทยาภรณ์ สุขโข อายุ 47 ปี อ.ชนบทสาขาพัฒนาชุมชน/นักพัฒนา ได้แก่ นางนวลจันทร์ วิชัยเนาว์ อายุ 67 ปี อ.โคกโพธิ์ชัยและนางประภัสสร ดาวจันทึกอายุ 60 ปี อ.เมืองขอนแก่นสาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ ได้แก่ นางสิรินันท์ วัชรสุตานนท์ อายุ 54 ปีอ.บ้านไผ่ สาขาผู้นำแรงงาน ได้แก่ นางกาญจนาภรณ์ ลีพฤติ อายุ 50 ปี อ.เมืองขอนแก่นสาขานักการเมือง ได้แก่ นางวงเดือน ชูเนตร อายุ 55 ปี อ.ชนบทสาขานักบริหาร ได้แก่ นางสาวศิริกุล กุลเรียบ อายุ 60 ปี อ.เมืองขอนแก่น และ ดร. ณัฏฐพร ชินบุตร อายุ 51 ปี อ.กระนวนสาขาสื่อมวลชน ได้แก่ นางสมบูรณ์ กลิ่นขจร อายุ 59 ปี อำเภอเมืองสาขาสาธารณสุข ได้แก่ นางทองวัฒนา สุขวิชัยอายุ 69 ปี อ.เมืองและนางจันทร์พิมพ์ วุฒิธนโชติ อายุ 52 ปี อ.ชุมแพ สาขาสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ดร.อรวรรณ จิววัฒนารักษ์ อายุ 63 ปี อ.เมืองและนางมุกดาวัลย์
เยาวะโพธิ์อายุ 52 ปี อ.ภูเวียงสาขาการศึกษา ได้แก่ นางสาวประภัสศรี ชาวงษ์อายุ 59 ปี อ.เมือง และนางพิศมัย ทินเต อายุ 51 ปี อ.เมือง สาขาการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ นางสรัญญา ขาวไชยมหา อายุ 54 ปี อ.เมือง
และในวันที่ 4มีนาคมทางจังหวัดขอนแก่นได้เชิญศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ มาปาฐกถาพิเศษ พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ ประเทศ ก็ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมงานได้จังหวัดขอนแก่นจะจัดงานวันสตรีสากลในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 ที่จะถึงนี้ที่ศาลาประชาคมขอนแก่นในวันนั้นจะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับยอดสตรีศรีขอนแก่นประจำปี 2556

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode