กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชรายงานความก้าวหน้างานวิจัยโครงการ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014

วันที่ 11 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดเวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจัยสำหรับกลุ่มบุคลากรที่ร่วมโครงการ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014 ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าชมกระบวนการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าด้านการดำเนินการวิจัยของกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 42 คน มีการแบ่งการนำเสนอความก้าวหน้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ทรงคุณวุฒิให้การวิพากษ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา ผาติเสนะ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้ทรงคุณวุฒิให้การวิพากษ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รุจิกุล และกลุ่มการศึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิให้การวิพากษ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยง ซึ่งภายหลังการได้รับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ด้านการวิจัยกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยหลังเสร็จสิ้นกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เตรียมกระบวนการหนุนเสริมศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงบุคลากรผู้สนใจ คือ การจัดกิจกรรมสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางไปนำเสนองานวิจัย ณ ต่างประเทศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อพร้อมเข้าฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมกระบวนการและศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode