กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประกาศฝนทิ้งช่วงปี 57 แล้ว 13 อำเภอ

วันที่ 13 ก.พ. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นประกาศเขตฝนทิ้งช่วงปี 57 แล้ว 13 อำเภอเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด่วนแล้ว
                                      นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นประจำทุกปี จึงจำเป็นต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปขณะนี้จังหวัดขอนแก่นประกาซเขตให้การช่วยเหลือกรณี ฝนทิ้งช่วงปี2557 แล้ว 13 อำเภอคือเมืองขอนแก่น อำเภอชนบท บ้านไผ่ พล แวงน้อย บ้านฝาง แวงใหญ่ หนองเรือ หนองสองห้อง เปือยน้อย บ้านแฮด โนนศิลา และอำเภอกระนวน สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยพื้นที่ 26 อำเภอ 196 ตำบล 2,072 หมู่บ้าน เพื่อลดความเสียหายจากภัยแล้งให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดขอนแก่นจึงจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2556 - 2557 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง ให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัด ทุกจังหวัด จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2557 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 - 2557 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วย
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode