กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 12 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 763 คน)
 
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
 
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเนื่องในโอกาสวนคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ บริเวณหน้าอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ บก.อส.จ.ชบ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จของภารกิจ อำนวยประโยชน์สุขแประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นกำลังพล ภาคประชาชนที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การรักษาความมั่นคลของประเทศรวมถึงการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ
 
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ได้ปรับปรุงสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิกำลังพล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย โดยให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้รับเงินค่าตอบแทนและได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
 
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ปลัดจังหวัดชลบุรี ในฐานะนายกองโท กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และในปีนี้เป็นปีที่ 60 จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ระลึกถึงดวงวิญญาณของเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติต่อไป สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี พิธีมอบถ้วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอล อส.สัมพันธ์ ครั้งที่1 การอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุตรข้าราชการโดยได้รับความนุเคราะห์จากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี การมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพิธีชุมนุมรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และรับฟังโอวาทของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีต่อไป
 
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก อส. เป็นกองกำลังกึ่งทหาร สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 โดยมีหลักสำคัญในการป้องกันประเทศชาติ ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ และเป็นกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในยามปกติและยามสงคราม สมาชิก อส.เป็นราษฏรอาสาสมัครรูปแบบหนึ่ง ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้เป็นกองกำลังประจำถิ่น แต่ปัจจุบันบ้านเมืองประสบปัญหา ภัยคุกคามหลายประการ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ปัญหาการชุมนุม ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง ขอให้สมาชิก อส.ทุกนาย จงตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกำลังหลักของฝ่ายปกครองต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode