กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
คณาจารย์ ราชภัฏโคราช ได้รับรางวัลด้านการวิจัยประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 3 ก.พ. 2557 )
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาระดี ชาญวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตนันท์ อุดมทรัพย์ และ อาจารย์สุภาวดี วิสุวรรณ ในโอกาสได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย” จากกลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ คุณจารุณี มงคลแก้ว และคุณนัฏฐา มณฑล ในโอกาสได้รับรางวัล ”การนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์” กลุ่มการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักวิจัยทั้ง 2 กลุ่มได้รับรางวัลดังกล่าวจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการจัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 HERP CONGRESS II ( The Second Higher Education Research Promotion Congress) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัย 20 แห่ง มีการประชุมในการวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัย เผยแพร่งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สู่สาธารณชนและการพัฒนาชาติ อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการและระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่จะได้ร่วมมือกันทำงานวิจัยเชิงบูรณาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยมีกลุ่มโครงการบูรณาการงานวิจัย 3 กลุ่ม ได้แก่ การวิจัยบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น การวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode