กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐมเปิดการแสดงรูปหุ่นขี้ผึ้ง “พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา พร้อมปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ”

วันที่ 30 ม.ค. 2557 )
 
ผู้ประกาศ : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดการแสดงรูปหุ่นขี้ผึ้ง "พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา พร้อมปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ให้กับพุทธศาสนิกชน และระลึกถึงองค์พระศาสดา เทป : วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดแสดงรูปหุ่นขี้ผึ้ง "พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา” พร้อมปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ ซึ่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นสถาบันทางศิลปะ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ-วัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๒ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่ ซึ่งสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส อันเป็นมิติใหม่ในวงการศิลปะ ที่ทำหน้าที่สื่อความเข้าใจที่เป็นสากลได้อย่างดี เพราะศิลปินได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของรูปหุ่นให้แสดงออกมาอย่างชัดเจน อันเป็นจุดเด่นของหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่ของไทย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย แถลงว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ได้ดำเนินการมาด้วยดีเป็นลำดับ ทั้งนี้เพราะได้รับกำลังใจ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชนทุกสาขาเป็นอย่างดี และพิพิธภัณฑ์ฯ ก็ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ ในการสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จรรโลงไว้ซึ่งความเลื่อมใส ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามตลอดไป ในการก้าวสู่ปีที่ ๒๕ ได้จัดสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้ง "พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา” พร้อมปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ให้กับพุทธศาสนิกชน และระลึกถึงองค์พระศาสดา ผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ญาณชนิดตรัสรู้เองโดยชอบอันยอดเยี่ยม โดยภายในบงานมีการปรับภูมิทัศน์ให้พักผ่อนหย่อนใจอย่างสวยงาม และเชิญชมการสาธิตงานภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา” พร้อมปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ***************************************************** ชุติมา ลีนุกูล / ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode