กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจัดการแข่งขันปาฐกถาต่อต้านคอรัปชั่น รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 22 ม.ค. 2557 )
 
วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการแข่งขันการปาฐกถา เรื่อง ต่อต้านคอรัปชั่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ระดับอุดมศึกษา เริ่มแข่งขัน เวลา 13.30-16.00 น. โดยผู้แข่งขันใช้เวลาในการปาฐกถาไม่เกิน 10 นาที เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย เนื้อหาสาระและข้อเท็จจริง ศิลปะการพูด ความคิดสร้างสรรค์ อักขระและน้ำเสียง บุคลิกภาพ การรักษาเวลาซึ่งผู้ชนะการแข่งขัน จะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศรี ปรารถนาดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โดยผู้ชนะการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกนกรดา หวังกลุ่มกลาง นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายมานพ พร้าวไธสง นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายเกียรติชัย ราชจินดา นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา และรางวัลชมเชยจำนวน7 รางวัล ผู้ชนะการแข่งขันระดัอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ รุ่มมะลัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายมานิตย์ กลางขอนนาก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายวุฒิชัย รักหินลาด ทั้งหมดเป็นนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ทั้งนี้ การแข่งขันปาฐกถาจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ด้านคอรัปชั่นและร่วมต่อต้านปัญหาคอรัปชั่น โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในกระบวนความคิด การแก้ปัญหา การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะศิลปะการพูดในที่สาธารณะของเยาวชน พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงการต่อต้านและป้องกันคอรัปชั่นในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode