กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจับมือ 12 ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 14

วันที่ 23 ม.ค. 2557 )
 
เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แห่ง ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จัดโครงการ"ค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น" ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ บริการชุมชน รวมถึงผู้นำท้องถิ่นในอำเภอจักราช เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการออกค่ายในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 12 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี2556นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านหนองขามเป็นที่ออกค่ายเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงสถานที่ในการจัดกิจกรรม ทางค่ายฯ จึงได้มีโครงการจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ ลานอเนกประสงค์ และเสาธง เพื่อใช้จัดกิจกรรมของทางโรงเรียนและชุมชน รวมถึงกิจกรรมการฝึกสอนอาชีพด้านใบตองให้แก่ชุมชน โดยโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งงบประมาณ ในการพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้มากกว่า 1,000,000 บาท ได้มาจากการรวบรวมจากทั้ง 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ และจากผู้ให้การสนับสนุน โครงการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ม.ราชภัฏเลย ม.ราชภัฏสกลนคร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ม.ราชภัฏ มหาสารคาม ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ และ

ม.ราชภัฏนครราชสีมา การออกค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดขึ้นมา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการทำกิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วิถีท้องถิ่นและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน และยังทำให้นักศึกษาที่ออกค่ายได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน นำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode