กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ชลบุรี จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก

วันที่ 20 ม.ค. 2557
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีไม่มีแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่านมีคลองที่สำคัญอยู่ 1 คลอง ได้แก่ คลองหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มน้ำบางปะกง ประชาชนในพื้นที่อาศัยใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำและห้วย หนอง คลอง บึง เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ำจากภูเขาไหลลงสู่ที่ต่ำหรือสู่ทะเล ดังนั้น ถ้ามีปริมาณน้ำมากก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ แต่น้ำจะไม่ท่วมขังเป็นเวลานานจะไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ ประการแรกการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง และอำเภอเมืองชลบุรี ลงสู่แม่น้ำบางประกง และทะเล ปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยการซุกลอก คูคลอง ชายประตูน้ำ อาคาร ระบายน้ำ ก่อสร้างสถานีผลักดันน้ำ สถานีสูบน้ำ และปรับปรุงคันคลอง ส่วนประการที่สองเป็นการชลอการไหลของน้ำในพื้นที่ลาดเอียงสูง ได้แก่ อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และฝ่ายชลอน้ำ ในแต่ละลุ่มน้ำสาขาที่มีศักยภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลลาก และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่วนประการที่สามเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการะบายน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเล อำเภอศรีราชา ปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยการขุดลอกคูคลอง ขยายท่อระบายน้ำ ท่อลอด และเพิ่มช่องทางการไหลของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้น และหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลทุ่งสุขลา และประการสุดท้ายเป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกันเขตแนวคูคลอง และลำน้ำสาธารณะป้องกันบุกรุกต่อไป นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแผนงาน โครงการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการระบายน้ำ จำนวน 8 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 85 โครงการ ดังนี้ โครงการชลประทานชลบุรี จำนวน 17 โครงการ โครงการอำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ โครงการอำเภอบ่อทอง จำนวน 10 โครงการ โครงการอำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 7 โครงการ โครงการอำเภอศรีราชา จำนวน 28 โครงการ โครงการสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 โครงการ โครงการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 18 โครงการ และโครงการแขวงการทาง กรมทางหลวง จำนวน 3 โครงการ อย่างไรก็ตามจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจากต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำพร้อมกับติดตามผลและความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่อไป ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode