กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
การประมาณการและจัดเก็บรายได้จากากรจำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 20 ม.ค. 2557 )
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้จังหวัด จัดทำประมาณการเป้าหมายการจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2557 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากยอดเฉลี่ยผลการจำหน่าย 3 ปี ย้อนหลัง (2554 - 2556) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชลบุรี โดยใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP ในปี 2555 เป็นฐานในการประมาณการและจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้การบริหารโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยว จำนวน 19 หน่วยเป็นคณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ซึ่งกอ.นตผ.เห็นชอบเป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดเสนอต่อคณะอนุกรรมการ นตผ.ระดับภูมิภาค จัดทำแผนและกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามโครบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และบูรณาการแผนงาน งบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ปรัชญา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชมชน จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายของผู้ผลิตและประเภทผลิตภัณฑ์ของจังหวัดให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัด ประสานงานและคิดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและรายงานต่อ นตผ. ระดับภูมิภาค และกอ.นตผ.ทราบทุกระยะ เชิญผู้แทนส่วนรายการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้ง หรือให้ข้อมูลได้ตามเห็นสมควร และข้อสุดท้ายปฎิบัติหน้าที่อื่นตาที่ กอ.นตผ. มอบหมาย ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode