กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
ชลบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 6 ม.ค. 2557 )
 
ชลบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติด
           วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติด โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ”ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฏร์”ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5 ณ อาคารกีรติสิริโยธิน มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แม้ว่าภาครัฐจะเพิ่มความเข้มแข็งทั้งในประเด็นของนโยบาย โดยการประกาศเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติที่ต้องแก้ไข และในเชิงการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายต่างต้องเร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง ก็ยังมิทำให้ปัญหาหมดไปแต่อย่างใดอีกทั้งปัจจุบันผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพ ติดได้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย และปริมาณกำลังพลของภาครัฐที่มีเพียงจำกัดส่งผลทำให้มีการลักลอบเสพและ จำหน่ายยาเสพติดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมจะมีการต่อสู้ขัดขวางโดยการใช้ยาน พาหนะ หรืออาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือบางรายถึงแก่ชีวิต ดังปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชลอ่างต่อเนื่อง
 
            นายเชาวลิตร แสงอุทัย ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้ตระหนัก และมีความห่วงใยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการเข้าปราบปรามจับ กุมผู้ค้าเสพติด ผู้ปฏิบัติมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ไหวพริบปฏิภานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจประสบผลสำเร็จและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าปกครอง และตำรวจ โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ”ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฏร์” และผู้ที่เข้ารบการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครจากอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ พนัสนิคม บ้านบึง พานทอง บ่อทอง หนองใหญ่ และเกาะจันทร์ โดยเข้ารับการฝึกอบรม รวม 80 คน ระหว่างวันที่ 6 – 10 รวม 5วัน 4 คืนซึ่งในปีงบประมาณในปี 2555-2556 ได้ดำเนินการฝึกอบรม”ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฏร์”ไปแล้วจำนวน 10 รุ่น มีผู้สอบผ่านการฝึกอบรม จำนวน 560 คน และในปี 2557 นี้ได้มีการฝึกอบรมไปแล้ว 4 รุ่น จำนวน 240 คน
 
            สำหรับการฝึกอบรม”ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฏร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบ ร้อยและการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสิทธิภาพอ่าง สูง โดสามารถทกแทนอัตรากำลังพลของฝ่าปกครองและตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 นี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มอีก จำนวน 5 รุ่น โดยได้รับอนุเคราะห์อาคารสถานที่ฝึกอบรมและครูปกครองจากมณฑลทหารบกที่ 14 สนามยิงปืนพร้อมยุทโธปกรณ์จากกรมทหารราบที่21 รักษาประองค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติผู้มาเป็นวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอและข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมยุทธวิธีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานครั้งนี้ด้วย
 
            นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการจับกุมาเสพติดอ่างต่อเนื่อง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานความมั่นคง ได้จัดฝึกอบรมยุทธวิธีให้กับข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัคร และทหารที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เพื่อให้ท่านได้มีความรู้ มีประสบการณ์เกิดความปลอดภัยและลดอัตราความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปัจจุบันคนร้ายส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่จับ กุมโดยง่าย มักใช้อาวุธร้าแรงต่อสู้ขัดขืนการจับกุมต่อเจ้าหน้าเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บ บางราเสียชีวิต โครงการนี้จึงมีความสำคัญต่อทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ จึงขอให้ท่านตั้งใจศึกษาอบรมเก็บเกี่ยววิชาความรู้หาประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อ่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ ปลอดภัย
 
             ปัจจุบันผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพ ติดได้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย และปริมาณกำลังพลของภาครัฐที่มีเพียงจำกัดส่งผลทำให้มีการลักลอบเสพและ จำหน่ายยาเสพติดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมจะมีการต่อสู้ขัดขวางโดยการใช้ยาน พาหนะ หรืออาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือบางรายถึงแก่ชีวิต จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการ นี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมของทุกฝ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจาก มณฑลทหารบกที่ 14 ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ที่ให้ใช้สนามยิงปืน ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีที่ให้การสนับสนุนวิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยากรทุกท่านและผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่เสียสละเวลาเข้ารับการอบรมใน ครั้งนี้ด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode