กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.ปทุมธานี ประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 27 พ.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

จ.ปทุมธานี  ประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 1/2556

               วันนี้( 27 พ.ย. 56) เวลา 09.30น. นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 1/2556  ณ ห้องประชุมบัวแก้ว  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

โดยระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปผลการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อนำเสนอภาพรวมผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2558-2561  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และมติคณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดลพบุรี  โดยได้มีการมอบหมายให้จังหวัดทบทวนและปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยนำเสนอตัวชี้วัดให้ชัดเจนสอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่  ให้ครอบคลุมทุกมิติทั่งด้านความสามารถในการแข่งขัน    และมอบหมายให้จังหวัดศึกษา  วิเคราะห์  กำหนดเป้าหมายรวม  เป้าหมาระดับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยต้องตอบโจทย์ของประเทศ  ได้แก่  กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ  กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  โครงการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง  วงเงิน 2 ล้านล้านบาท   แผนการบริหารจัดการน้ำ  วงเงิน 250,000 บาท  และการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรและผังเมือง  โดยทางจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 4 ปี ข้างหน้า ระหว่างปี 2558-2561 โดยยังคงวิสัยทัศน์เดิม คือ ปทุมธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด  เกษตรปลอดภัย  ศูนย์กลางการเรียนรู้  และสังคมสันติสุข   แต่ปรับเพิ่มในส่วนกลยุทธ์  รวมถึงตัวชี้วัด  และได้รวมกันจัดทำโครงการสำคัญๆของจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งทีมบูรณาการกลางได้มีข้อสังเกตใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.จุดแข็งของทางจังหวัดปทุมธานี  ที่มีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก  ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์กับจังหวัดในเรื่องการวิจัยและพัฒนา 2.ปัญหาการขยายตัวของเมืองซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงถึงปัญหาจราจร  ควรต้องมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหารองรับไว้ด้วย และ 3.การกำหนดตัวชี้วัด ที่เสนอไว้ในแผนเป็นเชิงคุณภาพ ควรปรับให้เป็นการวัดในเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode