กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะกรรมาธิการการเมือง การสื่อสารมวลชนและมีการส่วนร่วมของประชาชนศึกษาดูงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโครเลียมน้ำพอง

วันที่ 15 พ.ย. 2556 )
 
คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ำพอง (วันนี้ 15 พย.56) เวลา 09.00-12.00 น ณ พระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายเกียรติ์อุดม เมนะนะสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางมุกดา พงษ์สมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ ฯ พร้อมคณะกรรมาธิการฯศึกษาดูงานโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ำพอง โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ตามที่ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องการวางท่อก็าชโดยไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระยะทาง 53 กิโลเมตรผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในอำเภอกระนวน น้ำพอง และจังหวัดกาฬสินธุ์ในอำเภอห้วยเม็ก ซึ่งบิริษัทอพิโก้ (โคราช) จำกัดได้รับสัมปทานเมื่อปี 2546 ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯดำเนินกานจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีพื้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการครั้งนี้อบต.ทรายทอง หนองกรุงศรี หนองใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ อบต.หนองโก น้ำออ้ม บ้านฝาง บ้านโจด อ.กระนวน และ อบต.วังชัย อ.น้ำพอง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ประชาชนได้อะไรจากการวางท่อกาซ และจะเกิดอันตรายหรือเปล่า ซึ่งทางนางณัฐฐา รัตนกุล ตัวแทนที่ปรึกษาบริษัทอพิโก้(โคราช) จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการและรับฟังข้อเสนอแนะทุกประเด็น พร้อมทางนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี ผอ.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และเรื่องค่าชดเชย ค่าภาคหลวงแร่ 60 %.ให้อบต/อบจ./จังหวัดในพื้นที่ ส่วนในพื้นที่ของเกษตรกร ชดเชยต้นยางพาราต้นละ 2,520 บาท ข้าว ไร่ละ 1,273 บาท ข้าวโพดไร่ละ 7,833 บาท ต้องชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบ ทางผู้ได้สัมปทานได้ทำประชาสัมพันธ์ครั้งแรกเมืองเดือนมิถุนายน 2556 หลังได้ข้อสรุปจะทำประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2557
ข่าว/พิมพ์ นาคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode