กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานี เชิญประชาชนร่วมตรวจสอบผู้สมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 11 พ.ย. 2556 )
ปปช .ปทุมธานี
 

จังหวัดปทุมธานี เชิญประชาชนร่วมตรวจสอบผู้สมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน 37 คน 

          สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ 28 ตค. - 5 พย.2556 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 37 คน ตามบัญชีรายชื่อ พร้อมคุณสมบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้สมัครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดปทุมธานี

            ผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ.  ปทุมธานี  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  คือ (๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ (๒)มีความรู้ความสามารถและมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๓) มีสัญชาติไทย (๔)มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ (๕)*รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือ *เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ  *เป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง โดย กรรมการ  ป.ป.จ.  จะมีบทบาทในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ  ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมทั่งประสานความร่วมมือกับประชาชน  และส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตอันเป็นการป้องกันการทุจริต  และเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีกรรมการ  ป.ป.จ.  ปทุมธานีได้ ๓ คน  (ตามจำนวนประชากร)  วาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี 

           ขอเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของผู้สมัครแต่ละราย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละราย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัคร มาได้ที่ .สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 40/34,36 ถนนกรุงเทพ– ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  โทรศัพท์ 02 581 4995-7 โทรสาร 02 581 4997   อีเมล์ : pathumthani.nacc@gmail.com  facebook สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี และทาง www.nacc.go.th/pathumthani ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode