กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ณ วัดประมวลราษฎร์

วันที่ 27 ต.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
ณ วัดประมวลราษฏร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการ สภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สะอาดศรี คงนิล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวาย ผ้ากฐินและเครื่องจัตุปัจจัยไทยธรรม โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารหอประชุมปฏิบัติธรรม "72 ปี พระครูสุนทรคุณวัตร" เป็นจำนวนเงิน258,978.50 บาท อันมาจากแรงศรัทธาจาก คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียก ผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรม ประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม
1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่ คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะนำมากรานกฐิน ตามพระวินัยบัญญัติของเถรวาทนี้ พระพุทธองค์ ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมากรานกฐิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากฐิน หรือการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนขึ้น และด้วยการ ถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน คือถวายแก่คณะสงฆ์ โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไป อปโลกน์ ยกให้ แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ (ญัตติทุติยกรรมวาจา) และกาลทาน ที่มีกำหนดเขตเวลา ถวายแน่นอน คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียว ในรอบปี จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode