กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศราชภัฏโคราช คว้ารางวัลอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ

วันที่ 26 ต.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 นักศึกษาโปรแกรมวิชา ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานในการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโดย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 คน โดยมีผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ แบบบรรยาย จำนวน 24 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ จำนวน 72 เรื่อง ในครั้งนี้โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศได้ส่งผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่4 ที่เรียนรายวิชาการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ และรายวิชาการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) จำนวน
2 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) จำนวน 9 เรื่อง ผลปรากฏว่าโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศได้รับรางวัลดีเด่น
อันดับ 1 ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลง และคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ แบบจำลองมาร์คอฟ-เซลลูลาร์ออโตมาตา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโดยนายอานนท์ แก้วเมืองกลาง และนางสาวปภัสรา ไหกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 4โดยมี อาจารย์เอนก ศรีสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ สร้างมิตรภาพ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นำไปสู่การยกมาตรฐานการเรียน การสอน การพัฒนาความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โปรแกรมวิชา ภูมิสารสนเทศขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุน งบประมาณในการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode