กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมอบนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา

วันที่ 17 ต.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางในจังหวัดเพื่อรับเงินชดเชยตามนโยบายรัฐบาล                
                                           นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าได้ประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ของจังหวัดขอนแก่น ขอให้กรรมการทุกคนทั้งนายอำเภอ เกษตรอำเภอได้ทำความเข้าใจและตั้งคณะกรรมการในแต่ละตำบลเพื่อตรวจสอบพื้นที่การปลูกยางพารารวมทั้งพื้นที่การเปิดกรีดยางทั้ง 26 อำเภอซึ่งมีปลัดเทศบาลหรือปลัด อบต.ในพื้นที่เป็นประธานมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองทุนสวนยางเป็นกรรมการทำหน้าที่ออกไปตรวจสวนยางในเขตตำบลนั้นๆ สำหรับขอนแก่นมีเกษตรกรปลูกยางพารา 5,733ครัวเรือน มีการมายื่นคำร้องรับขึ้นทะเบียนแล้ว 4,879 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกยาง81,284 ไร่มีพื้นที่เปิดกรีดยางแล้ว 49,919 ไร่พื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดที่อำเภอกระนวนจำนวน 38,8559 ไร่รองลงมาคืออำเภอน้ำพอง 7,252 ไร่ สำหรับหลักเกณฑ์การออกตรวจแปลงปลูกยางพาราเพื่อรับเงินชดเชยตามนโยบายรัฐบาลต้องเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดได้แก่แปลงที่เปิดกรีดยางมีต้นยางสูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า150 ซม.วัดรอบต้น 50 ซม.เปิดกรีดยางมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการในพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอเมื่อคณะกรรมการพื้นที่ออกตรวจแปลงปลูกยางพาราแล้วให้รีบรายการเข้าคณะกรรมการระดับจังหวัดอย่างเร่งด่วนโดยมีสำนักงานกองทุนสวนยางเป็นเลขาคณะกรรมการระดับจังหวัด การจัดทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของจังหวัดขอนแก่นให้แก่ตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จากนั้นจะมีการตรวจสอบรายชื่อและจำนวนพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร ก่อนที่จะมีการรับรองและได้ให้ความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตเป็นเงินสดในอัตราไร่ละ 1,260 บาทผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 10 ไร่ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง และต้องเป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิหรือสิทธิทำกิน สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรปลูกยางพาราทั้งสิ้น 4,915 ครัวเรือน รวมพื้นที่ปลูกยางพารา 64,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่เปิดกรีดยาง 24,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 40,000 ไร่
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode