กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการพัฒนาเมืองยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น

วันที่ 17 ต.ค. 2556 )
 
โครงการพัฒนาเมือง : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น
                                            นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖งบประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท โดยมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการในระดับนโยบาย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมือง เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงงบประมาณโครงการ แต่มีพื้นที่บางแห่ง เช่น หมู่บ้านจัดสรรบางแห่งไม่ต้องการปรับสถานะเป็นชุมชน เนื่องจากไม่ต้องการให้พื้นที่หมู่บ้านกลายเป็นพื้นที่สาธารณะ จึงไม่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้ หรือกรณีพื้นที่ที่เป็นบ้านเช่า จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการได้เช่นกัน ข้อจำกัดในการจัดประชาคม เนื่องจากบางชุมชนเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนประชากรมาก ทำให้ไม่สามารถจัดหาพื้นที่เพื่อจัดการประชุมประชาคมหรือรวบรวมกลุ่มคนได้จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันให้มีความครอบคลุม เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใช้หลักเกณฑ์กลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันเป็นเกณฑ์ โดยพิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายให้กับผู้เสนอโครงการในพื้นที่ชุมชน ประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งคนในชุมชนและบริเวณรอบชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองที่มีคุณภาพ เมืองปลอดภัย เมืองมั่นคง เมืองสิ่งแวดล้อม เมืองท่องเที่ยว เมืองแห่งการเรียนรู้ สรุปคือทำให้เมืองเป็นเมืองน่าอยู่ และคนในชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ เทศบาลนคร ในแต่ละจังหวัด ๗๖ จังหวัด และเมืองพัทยา สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในแต่ละจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมี. โครงการศูนย์อุ่นใจสานรักคนเมือง ของชุมชน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีหมอน ชุมชนจัดสรร ชุมชนตลาด 123 และชุมชนโนนสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสร้างสรรค์พื้นที่ในการดูแลเด็ก เยาวชนและคนชรา ตลอดจนทำให้ชุมชนมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode