กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญร่วมทำข่าวเวทีสาธารณะ"บทเรียน 16 ปี สิทธิประชาธิปไตยทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน"

วันที่ 4 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 468 คน)
 
ขอเชิญร่วมทำข่าวเวทีสาธารณะ"บทเรียน 16 ปี
 สิทธิประชาธิปไตยทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน"
        คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตระหนักถึงความสำคัญของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดว่าการปฏิรูปกฎหมายจะต้องเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป และในส่วนสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายซึ่งมีภารกิจหลักในการสนับสนุนร่างกฎหมายที่เข้าชื่อโดยภาคประชาชน ได้จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายมมาโดยตลอด เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางในการผลักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายการเมืองสนับสนุนร่างกฎหมายที่เข้าชื่อเสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และในวาระ ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ซึ่งเป็นเสมือนต้นกำเนิดประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง จึงมีแนวคิดจัดโครงการเวทีสาธารณะ เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นสาธารณชน ให้รับรู้และตระหนักถึงสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมาย และย้ำเตือนให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้รับทราบถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน
 
         คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จึงร่วมกับมูลนิธิเอเชีย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีสาธารณะ เรื่อง "บทเรียน 16 ปี สิทธิประชาธิปไตยทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน”ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (แอลที ๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว และร่วมทำข่าวเวทีสาธารณะฯในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้
 
กำหนดการเวทีสาธารณะ "บทเรียน ๑๖ ปี สิทธิประชาธิปไตยทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน” วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร
 (แอลที ๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 ----------------------------------------------------
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ชม วีซีดี ๑๔ ตุลา
 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ก้าวต่อไป ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา : ทวงคืน...สิทธิประชาธิปไตยทางตรงของประชาชน โดย นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก
 
๐๙.๒๐ - ๑๑.๓๐ น. ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา สิทธิประชาธิปไตยของประชาชนไปถึงไหน
โดย นางสุนี ไชยรส กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
        นางอรุณี ศรีโต ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน
        นายบุญ แซ่จุ่ง เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
        ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ดำเนินรายการโดย ดร.วณี ปิ่นประทีป สำนักประสานการพัฒนาสังคมเพื่อสุขภาวะ
 
 ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปสถานการณ์ร่างกฎหมายเข้าชื่อโดยภาคประชาชน
       โดย นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. บทเรียน ๑๖ ปี สิทธิประชาธิปไตยทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ ภาคประชาชน
       โดย นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย : ผู้ผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคม
               นางสาวบุญยืน ศิริธรรม : ผู้ผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
               นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด : ผู้ผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ
               นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน : ผู้ผลักดันร่างกฎหมายป่าชุมชน
               นายประยงค์ ดอกลำไย : ผู้ผลักดันร่างกฎหมายสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
               ดร.ภูมิ มูลศิลป์ : ผู้ผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 
ดำเนินรายการโดย นางสาวอารีวรรณ จตุทอง สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. แถลงข่าว
-------------------------------------------------------------------------
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการสัมมนา *วิทยากร อยู่ระหว่างการประสานงานเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode