กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เตรียมพร้อมรับอาเซียน จัดพิธี MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 30 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 598 คน)
 
          เตรียมพร้อมรับอาเซียน จัดพิธี MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา กับ Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย โดยมีอธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการหารือในกิจกรรมความร่วมมือและแลกเปลี่ยน นักศึกษาซึ่งกันและกัน
 
           ทั้งนี้การลงนามข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านภาษา การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ อันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานการศึกษา ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
           ทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ระหว่างกันในเบื้องต้น จะก่อให้เกิดความ เข้มแข็งขึ้นในระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะด้านการศึกษา
 
            โดยการศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่นๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้านการสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทย
 
              ในการจัดการศึกษา พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา โดยให้มีการ ร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส ทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา
 
              ด้วยเหตุนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้ร่วมกับ Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย จัดให้มีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้ก่อให้เกิดศักยภาพของการพัฒนา ด้านการศึกษาให้สอดรับกับกรอบแนวคิดของประเทศ อันจะนำ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode