กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.กระนวน

วันที่ 26 ก.ย. 2556 )
 
โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกระนวน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน โดยมีนางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอกระนวน กล่าวรายงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาในการเกษตรโดยเป็นการลดรายจ่ายให้ภาคครัวเรือนในชนบทเป็นสำคัญ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการมี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโจด จำนวน 30 ครัวเรือน และบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง จำนวน 30 ครัวเรือน รวม 60 ครัวเรือน จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทและมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ผัก) จำนวน 11 รายการ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งร่วมเปิดโครงการ คนกระนวนฮักแพง ซึ่งเป็นโครงการของอำเภอกระนวนในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจนที่ไม่ผ่าน จปฐ.เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอ ซึ่งมีทีมงานลงพื้นที่ไปสำรวจและค้นหาจนพบว่าอำเภอมีครัวเรือนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือจำนวน146 ครัวเรือนจาก 9 ตำบลโดยมีการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนในอำเภอกระนวน สนับสนุนโครงการคนกระนวนฮักแพง เพื่อช่วยเหลือทั้ง 146 ครัวเรือนโดยมีการให้ความช่วยเหลือ ในการช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การให้ปัจจัยการประกอบอาชีพ มอบอุปกรณ์ช่างช่วยพัฒนาอาชีพ มอบปัจจัยการเลี้ยงเลี้ยงหมูรวมทั้งมอบพันธุ์ผัก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode