กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นิเทศศาสตร์ราชภัฏโคราช จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศตามประกาศของ กสทช.

วันที่ 28 ส.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาการจัดการ 7 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน เปิดงาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมรุ่นที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร อดิเรกโชติกุล หัวหน้า โครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดในการจัดอบรมว่า โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ หรือ กสทช. ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบ เพื่อ รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้ตระหนักและ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ประกอบกิจการมีความรู้และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม จึงตกลงทำความร่วมมือกันในการจัดอบรม หลักสูตรผู้ประกาศดังกล่าว การอบรมแบ่งออกเป็น
3 ระดับๆ ละ 2 รุ่น ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษา ผู้สนใจ ศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และประชาชนที่สนใจ สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับกิจการ การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับสื่อในบริบทของประชาคม อาเซียน ยุทธศาสตร์เชิงรุก AEC กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิผู้บริโภค สิทธิของสื่อในการสื่อสาร และประกอบการ รูปแบบการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เทคนิค การจัดรายการประเภทต่างๆ ทักษะผู้ดำเนินรายการ การใช้ภาษาให้การสื่อสารสำเร็จ เทคนิคการ ใช้เสียงจัดรายการ อ่านข่าว ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ เทคโนโลยีอนาคต แนวโน้มด้านสื่อสารมวลชน ธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจจะสมัครอบรมในรุ่นต่อไป สามารถขอรายละเอียด และสมัครได้ที่โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 (ชั้น7) มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข 08-1390-0978 และ 08-6868-6693เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode