กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2556

วันที่ 30 ส.ค. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาส์น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำหรับการประชุมในวันนี้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเป็นโครงการที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด กิจกรรมบันเทิงมวยรอบมาราธอนวีโก้ แชมป์ หนึบเหนือชั้นและคาราวานซีพีเอฟ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 24 .00 น. เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่สินค้าทีราคาสูงขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เรื่องต่อมาเป็นการแสดงคอนเสิร์ต บทเพลงแห่งแผ่นดิน ครั้งที่6 โครงการ อัคดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการตนตีของ องค์อัครดุริยะศิลปิน ไปสู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มูลธินิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ได้จัดกิจกรรมสัญจร เป็นบทเพลงแห่งแผ่นดิน ซึ่งจัดแสดงคอนเสิร์ตระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2556 ห้องธำรงบัวศรี มหาวิทยาบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ เปิดเวลา 10.30 – 19.00 น. และการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ เปิดเวลา 19.00 – 21.00 น. ต่อมาเป็นเรื่องโครงการ SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย ด้วยความคิด เป็นการดำเนินโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และบทบาทผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ให้เป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยและส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นโครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ 3 (สะพานชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล กรมโยธาธิการ (เดิม) ได้จัดทำโครงการและกำหนดแนวก่อสร้างไว้ โดยเริ่มต้นจาก ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลอ่างศิลา เลียบชายทะเลผ่านไปยังตำบลเสม็ด ตำบลบ้านสวน ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลบางทราย และไปจรดถนนสุขุมวิท บริเวณแยกบ้านเก่า รวมระยะทางทั้งสิน 16.40 กิโลเมตร ส่วนการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็นช่วงๆ โดยเริ่มที่ช่วงที่ 1 จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถึงศาลารวมใจชน ระยะทาง 2.170 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด – โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระยะทาง 1.885 กิโลเมตร ช่วงที่ 3 จากเทศบาลตำบลบางทราย – ซอยบางทราย 83 ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร ช่วงที่ 4 จากศาลารวมใจชน – คลองสังเขป ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร ช่วงที่ 5 จากคลองสังเขป – เทศบาลตำบลบางทราย ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร และช่วงอื่นๆ จากศาลเจ้าแม่ทับทิม – บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร และจากซอยบางทราย 83 – สุขุมวิท แยกบ้านเก่า ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แนะนำส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เริ่มที่ พ.ต.ท. สมศักดิ์ แววพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ เขตพื้นที่2 โทรศัพท์ 084 – 4392052,089-6979339 โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์ 038 – 493045 โทรสาร 038 – 493066 ต่อมานายชัชวาล ชินธรรม ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 282244 โทรศัพท์มือถือ 081 – 8893754 แทนนายชัยวัฒน์ พันธ์พานิช ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์สำนักงานประกันสังคม และนายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 160450 โทรศัพท์มือถือ 089 – 9681125 แทนนายฉัตรพงษ์ กิตติพร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode