กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
วันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ ราชภัฏโคราช "นำหน้า เสริมคุณค่าทางสังคม"

วันที่ 18 ส.ค. 2556
 
เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันมนุษยศาสตร์ฯวิชาการ ในหัวข้อ "นำหน้า เสริมคุณค่าทางสังคม" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน จากนั้นจึงเป็นการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 10 คน และแม่ดีเด่นของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน มีการจัดแสดงผลงาน วิชาการของ 15 โปรแกรมวิชา และ 1 กลุ่มวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมบนเวที อาทิ การแสดงเชิดสิงโต โดยโปรแกรมวิชา ภาษาจีน การแสดงเดินแบบเสื้อผ้าชุด "ความงามหลัง สงคราม" ออกแบบและเดินโดยโปรแกรมวิชาออกแบบ นิเทศศิลป์ การแสดงละครเวที โดยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษา และโปรแกรมวิชาภาษาไทย การแสดงทักษะทางดนตรี โดยโปรแกรมวิชาดนตรี การแสดงรำ โดยโปรแกรมวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น การแสดงทักษะทางนาฏศิลป์ โดยโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ การแสดงศาลจำลอง โดยโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ การเสวนา"การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียน : ปัจจุบันและอนาคต" และการประกวดทักษะสามารถพิเศษ "มนุษย์ฯ ราชภัฏนครราชสีมา กู๊ด ทาเล้นท์ ฯลฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ และการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งยังเป็นการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการระหว่างโปรแกรมวิชา อีกทั้งนักศึกษาจะได้ทราบถึงสถานะ บทบาท และเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และยังเปิดโอกาส ให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆและผู้สนใจทั่วไป ร่วมชม กิจกรรม นิทรรศการและผลงานทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode