กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัด

วันที่ 2 ก.ย. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำตัวชี้วัด
                                       บ่ายวันนี้( 2 กย.2556) ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแกน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ตามที่จังหวัดขอนแก่นเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) มาแนะนำเรื่องการจัดทำข้อมูลจังหวัด จำนวน 26 ตัวชี้วัดหลัก การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 6 ตัวชี้วัด การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม จำนวน 11 ตัวชี้วัด การเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 ตัวชี้วัด การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 5 ตัวชี้วัดซึ่งจังหวัดกำหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้จังหวัดนำตัวชี้วัดและประเด็นการพัฒนาระดับประเทศที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพในพื้นที่ สร้างกระบวนการให้กระทรวง กรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนและการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามความต้องการของจังหวัด จะประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 4-6 กันยายน 2556 นี้
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode