กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมนานาชาติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 เริ่มแล้ว

วันที่ 25 ส.ค. 2556 )
 
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมนานาชาติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมรอยัสคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา หรือศูนย์ประชุมพีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้หัวข้อ การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ โดยมีนักสร้างเสริมสุขภาพทั่วโลกกว่า 2,000 คน ร่วมประชุม IUHPE ครั้งที่ 21 ซึ่งรัฐบาลไทยสนับสนุนการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพชื่นชมความสำเร็จ สสส. องค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เป็นจุดเปลี่ยนของการออกจากวิกฤติทางสังคม นักวิชาการและนักพัฒนานโยบายทั่วโลกร่วมนำเสนองานกว่าพันเรื่อง ด้านนายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ ว่า ปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นสาเหตุและผลลัพธ์จากการพัฒนาที่เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งอย่างเดี่ยว ซึ่งเป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ทางออกหนึ่งคือการเปลี่ยนวิธีคิดมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและสังคมมากขึ้น ซึ่งกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเครื่องมือสำคัญของการปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยภาระงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ เพื่อถักทอสังคมให้เกิดความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ที่ต้องอาศัยการทำงานที่มีความยืดหยุ่นในระบบโครงสร้างขององค์กรที่เป็นอิสระต่อไป ด้าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการจัดการประชุมนานาจาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 สสส. กล่าวว่า การประชุม IUHPE เรื่อง การลงทุนที่ดีที่สุดในระบบสาธารณสุข ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการร่วมคิดร่วมวางแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้มนุษย์ได้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 2,000 คน มีการเผยแพร่งานวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 1,449 ชิ้นจาก 76 ประเทศ และมีการประชุมคู่ขนานรวม 126 ห้อง กิจกรรมสันทนาการ การแลกเปลี่ยนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนานาประเทศ การศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายอีกด้วย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมว่า ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มีความซับซ้อนขึ้น เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ แต่ในทางกลับกันปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลเชิงลบต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน ปัจจัยเสียวงทางสุขภาพ สามารถเกิดขึ้นได้ในประชาชนทุกลกุ่ม โดยเฉพาะเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้องรังที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ไม่ออกกำลังกาย การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งโรคเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่ม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพเพราะถือเป็นปัจจัยพื้นที่ฐานที่สร้างความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการลงทุนในระบบสาธารณสุขได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิรูประบบสาธารณสุขในหลายประเทสรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จด้านงานสาธารณสุขตามเป้าไหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals ที่ได้ริเริ่มปฏิรูปและพัฒนาระบบสาธารณสุขมาตั้งแต่ 10 ปีแล้ว โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กล่าวต่อไปอีกว่า การก่อตั้ง สสส. ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งในกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความสำคัญของไทย โดยมีการประเมินการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลว่า สามารถขับเคลื่อนงานได้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์กรนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพที่ทำงานกับทุกภาคส่วนในสังคมจากรากหญ้าถึงระดับชาติให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ประเทศไทยยังมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างครอบคลุม 99% ของประชากรไทยอีกด้วย ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode