กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23 ส.ค. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำหรับในที่ประชุมได้นำเสนอในที่ประชุม 3 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องความหน้ากรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามที่จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่คำนวณเนื้อที่ได้ 33-3-20 ไร่ เขตเกิดที่บริเวณป่าบ้านมาบฟักทอง หมู่ที่11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบางละมุง โดยไม่พบผู้กระทำผิด และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกตรวจยึดพร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ9 ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้รายงานการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ให้กับกรมป่าไม้ทราบแล้ว ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามฯ ประจำปี 2556 (ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556) โดยมีนายนิเวส โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามฯ ประจำปี 2556 ของหน่วยงานร่วมบูรณาการตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556 จำนวน 16 หน่วยงาน งบประมาณรวม 36,506,586 บาท แบ่งเป็นงบปกติ 15,052,566 บาท งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 3,222,000 บาท งบบำรุง บริจาค 3,826,220 บาท งบ กปร. 14,295,800 บาท และงบอื่นๆ 110,000 บาท ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 35,215,356 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.46 ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชลบุรี ตามมติที่ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้จัดทำคำสั่งจังหวัดชลบุรีใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น และมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการ รายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผล รวมถึงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode