กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นพัฒนาสู่ AECในอนุภูมิภาคลุ่มนำโขงสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิติตี้แห่งที่ 5 ของไทย

วันที่ 22 ส.ค. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นเตรียมพัฒนาสู่ AECด้าน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่การเป็นเมืองMICE เมืองที่ 5 ของไทย
                              นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ของการรวมกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการค้า การลงทุน การประชุม สัมมนา การบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการ รวมทั้งการศึกษา การสาธารณสุขของภูมิภาค ทำให้เป็นจังหวัดที่มีนักลงทุนผู้ประกอบการจากต่างถิ่นให้ความสนใจเข้ามาดูลู่ทางในการประกอบธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจอื่นๆ ที่จะอาศัยความได้เปรียบจากการเปิดเสรีด้านต่างๆ มากขึ้น สิ่งสำคัญที่นักลงทุนรวมทั้งพวกเราทุกคนจะต้องเติมเต็มมากขึ้น ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ( CLMVT ) และจากประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาค สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต (From CLMVT to AEC : Current Situation and Future Prospects) นโยบายของประเทศเพื่อนบ้านในมุมมองของ AEC และพร้อมปรับตัวเข้าหากันอย่างราบรื่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ภูมิภาคและท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพวกเราทุกคนที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับกระแส AEC ทั้งในด้านการค้าการลงทุน เป็นการรู้เขารู้เรามากขึ้น จากประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนของทุกท่านในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป กำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของภูมิภาค หรือขอนแก่นนครแห่ง MICE เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทยต่อจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Domestic MICE) แบบองค์รวม ที่เน้นภารกิจการพัฒนาไมซ์ซิตี้ใน 3 ด้าน คือ ด้านภารกิจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดการองค์ความรู้และให้คำปรึกษา จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ใน่หลายด้าน ทั้งการเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในโครงการ "การพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC) เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ทำให้ขอนแก่นมีสถานะเป็นประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งภูมิภาคในอนาคต
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode