กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมจัดประกวด วัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

วันที่ 9 ส.ค. 2556 )
 
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "นครปฐมวัดร่มเย็น” เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2556 -2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อสร้างกระแสให้ชุมชนมีความร่วมมือในการรณรงค์และดำเนินการให้วัดทุกวัดปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข และเพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ประสบผลสัมฤทธิ์ ในด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว โดยการเสริมสร้างพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านตลอดจนส่งเสริมสถาบัน ครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบันศาสนา ให้มีบทบาทให้ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาคุณธรรม การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งวัดถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ความสำคัญในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนและสังคม สำหรับวัดที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 150,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนในวัดที่ชนะเลิศในระดับอำเภอ รางวัลชนะเลิศอำเภอละ 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลอำเภอละ 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลอำเภอละ 30,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลอำเภอละ 20,000 บาทเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode