กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กศน.ชลบุรี เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา

วันที่ 9 ส.ค. 2556
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องการพัฒนาบทบาท และศักยภาพของสตรีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยดำเนินการยกระดับและสร้างเสริมศักยภาพสตรีไทยในทุกมิติให้เป็นพลังสร้างสรรค์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้แข็งแรงในเวทีประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่มมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารแก่สตรีทุกกลุ่มอาชีพ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กระทรวงศึกษา โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพสตรีไทย กศน.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาษาให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาชนทั่วไปให้ได้รับการพัฒนาด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียน และภาษในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ได้แก่ พม่า เวียดนาม เขมร ลาว บาฮาซา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่รัฐบาลจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นนี้ มุ่งหวังสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทย รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่าย ให้สตรีไทยได้เป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับศูนย์อาเซียนศึกษา ถือเป็นการดำเนินการที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลและวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบทบาทและศักยภาพของสตรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสตรีไทยทั่วประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษา ให้สามารถสื่อสารระหว่างประชาชนของประชาคมอาเซียนได้ อันนำไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาคมอาเซียนด้วยกัน และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประชาคมอาเซียน คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป นอกจากนี้สำนักงาน กศน. มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียม และพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในการแข่งขัน ศูนย์อาเซียนศึกษาถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ กศน. และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะทางภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode