กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐมสรุปหาข้อมูลที่ อบต.ไทยาวาส

วันที่ 8 ส.ค. 2556 )
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม นำโดย นายปัญญา สร้อยทอง รองประธานได้เดินทางไปหาข้อมูล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในกรณีที่นางสาวภัทรพรพิพัฒน์ อมรพิชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ร้องเรียนว่า มีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ประกอบกับมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่อำเภอนครชัยศรี ในช่วงเดินทางได้ถูกจุดประทัดขับไล่นับหมื่นนัด ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ได้เข้าไปตรวจสอบโดยการขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านแล้ว ทางคณะผู้เข้าไปตรวจสอบข้อมูล จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการสอดส่องดูแล การเสนอแนะเรื่อง และมีการเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาภายในจังหวัด อนึ่งคณะกรรมการที่ไปสอดส่องในครั้งนี้ คือนายพศวีร์ จิตวรพันธ์ นายช้อย ภิรมย์ดิน นายสมบัติ พันธ์ประมูล ร้อยตำรวจตรีปณม ยงใจยุธ นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น และนายจรัญ มหาโยธาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode