กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

วันที่ 31 ก.ค. 2556 )
 
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาส์น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำหรับการประชุมในวันนี้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ 5 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นการสรุปผลการจัดเสวนาหาทางออกประเทศไทยของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 16 และวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนำประชาชนจากเขตการเลือกตั้งทั้ง 8 เขต 11 อำเภอ จำนวน 1,600 คน เข้าร่วมประชุมและหลังการประชุม จังหวัดชลบุรี รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และสำเนาเอกสารให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ แบบระดมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อหาทางออกของประเทศไทย แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดเวทีประชาเสวนา พูดจาหาทางออกประเทศไทย และแบบบันทึกผลสรุป การพูดจาหาทางออกประเทศไทย โดยวิทยากรกระบวนการเพื่อนำไปประมวลผลและสรุปเป็นภาพรวมของเทศเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ส่วนเรือต่อมาเป็นเรื่องมาเฟียรัสเซียที่พัทยา ซึ่งขณะนี้จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการขอเชิญชาวพุทธสานิกชนร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธชินราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ พุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรื่องต่อมาเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดประมงคลองสังเขป โดยเทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟูและมุ่งพัฒนาแบบยั่งยืนและสมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน โดยการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเล เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้และโอกาสชุมชน ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลงที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไขเลือดออก อาการของไขแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ระยะไข้สูงใน 2 – 7 วัน ระยะวิกฤต ผู้ป่วยมีอาการแย่ลง กระสับกระส่าย ชีพจรเบาเร็ว ช็อก ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง และอาจเสียชีวิตภายใน 12 -24 ชั่วโมง และระยะสุดท้าย เป็นระยะฟื้นตัว ค่อนข้างเร็วในผู้ป่วยไม่ช็อก ส่วนผู้ป่วยซ็อกถ้าได้รับการรักษาถูกต้องจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ชีพจรจะช้าลงและแรงขึ้น ความดันเลือดปกติ ปัสสาวะมากขึ้น ผู้ป่วยจะอยากรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีโรคมือ เท้า ปาก เป็นเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง เชื่อจะติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หรือของเล่นที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย แผลในปาก หรืออุจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ เชื้ออาจอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยได้เป็นเดือน พบมากในระยะสัปดาห์แรก ทำให้ผู้ป่วยยังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ส่วนระยะฟักตัว 3-5 วัน หลักรับเชื้อ ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคพบบ่อยในทุกคนทุกเพศทุกวัยพบได้เกือบทั้งปี แต่จะเป็นมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งบางปีอาจจะพบการระบาด เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอาการไขที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน แพทย์มักจะให้การวินิจฉัยผู้ใหญ่ที่มีอาการตัวร้อนมาก 2 – 3 วัน โดยไม่มีอาการอย่างอื่นขัดเจนว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ และโรคสุดท้ายเป็นโรคไข้หวัดนก หรือโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ แบ่งออกได้เป็นไขหวัดนกชนิดรุนแรง และชนิดไม่รุนแรง สายพันธุ์ที่มักจะทำให้เกิดโรคในนกและมีความรุนแรงได้แก่ สายพันธุ์ H5และ H7 ซึ่งเชื่อนี้สามารถแพร่ระบาทกันได้ในหมู่สัตว์ปีกทุกชนิด มีระยะการฟักตัวเฉลี่ย 3 – 5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเชื้อโรคติดต่อสู่คนจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1 – 3 วัน โดรทั่วไปเชื้อไข้หวัดนกนี้มักระบาทในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีสาภพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส ประชาชนท่านใดที่มีอาการป่วยเป็นไขในช่วงฤดูฝนนี้ ให้รีบพบแพทย์ที่โรคพยาบาลทันที ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode