กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการเปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน

วันที่ 18 ก.ค. 2556 )
 
โครงการเปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน วันนี้ (18 กค.56) เวลา 10.00 น ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน นายนิรันทร์ บุปผาพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมกำหนดนโยบายปี งบประมาณ 2556 ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งจัดเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัดเพื่อประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานภายใต้กรอบการบริหารงานราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงแผนปฎิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระดับจังหวัด 4 ปี ( 2556-2559) กิจกรรมมีการเสวนา วิชาการยุติ อย่างไร ให้เป็นธรรมภารกิจ/งานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ประชาชนจะได้รับ อภิปราย กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและเทคนิคการไกลเกลี่ย การระดมสมอง การบูรณาการและพัฒนางานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และมีการออกบูธแสดงผลงานวิชาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมกว่า 10 หน่วยงาน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode