กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม

วันที่ 16 ก.ค. 2556 )
 
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 นายอดิศักดิ์ เทพอาส์น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี พื้นที่อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง เป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกง ทำให้ในหลายพื้นที่ของอำเภอพนัสนิคม และพานทอง ประสบปัญหาอุทำภัย (น้ำท่วมขังซ้ำซาก) ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พืชผลการเกษตร ประมง และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง ขึ้นเพื่อรับทราบการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะการระบายน้ำที่คาบเกี่ยวในพื้นที่ นายอดิศักดิ์ เทพอาส์น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากสถิติการรายงานพบว่าพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ บ่อทองและหนองใหญ่ เป็นพื้นที่ต้นน้ำ มักจะเกิดการไหลบ่าของน้ำอย่างรุนแรงแต่เป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และอาจเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ โดยในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม พานทอง และอำเภอเมืองชลบุรี เป็นพื้นที่รองรับน้ำพบปัญหาน้ำท่วมขัง (น้ำท่วมขังซ้ำซาก) ซึ่งส่งผลต่อพืชผลการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และที่อยู่อาศัยของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในปีนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2556 พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ดังกล่าว ส่วนด้านการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิ ภาคเอกชน จัดอาหาร (ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค) น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเป็น ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยในทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค และด้านให้ความเหลือ และฟื้นฟูบูรณะ ภายหลังน้ำลด ให้ประสานไปยังแขวงการทางชลบุรี ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี สำนักงานบำรุงทางชลบุรี 2 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเครื่องกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมคอสะพานถูกน้ำกัดเซาะ ให้สามารถให้ใช้สัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราวโดยเร็วที่สุด หากความเสียหายมีมากให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียง หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต17 จันทบุรี เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode