กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศาลแขวงนนทบุรีโดยนางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จัดโครงการร่วมใจใกล่เกลี่ย

วันที่ 16 ก.ค. 2556 )
 
โดยการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมก่อให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี ความเข้าใจอันดี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ด้วยการนำคดีที่มีข้อพิพาท ได้แก่ คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาทิ คดีสถาบันการเงิน และกยศ.โดยนำคดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลแขวงนนทบุรี เพื่อเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทให้แก่ประชาชน โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรมและเสมอภาค โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีผู้พิพากษาผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ประจำศาลร่วมอำนวยความสะดวกช่วยเหลือและส่งเสริมให้คู่พิพาทสามารถระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือ การยุติหรือระงับข้อพิพาท ด้วยความตกลงยินยอมของ คู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็น คนกลางช่วยเหลือ แนะนำ เสนอแนะ หาทางออกในการยุติหรือระงับ ข้อพิพาทให้แก่คู่ความนั้น รักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่ความ เพราะผลการไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะ ได้ มิตรภาพ ความสามัคคี กลับคืนมา สอบถามศูนย์ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ชั้น4 อาคารศาลแขวงนนทบุรี โทรศัพท์02-580-2983 หรือ02-580-2466ต่อ1413 ประชาสัมพันธ์โดย รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผู้ประนีประนอมประจำศาล http://peewisez.thaimultiply.com/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode