กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โรงเรียนชลบุรี สุขบท จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 12 ก.ค. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนชลบุรี สุขบท ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนชลบุรี สุขบท โรงเรียนชลบุรี สุขบท ได้จัดทุนการศึกษาให้นักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีเงินทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนโควตาส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ทุนการศึกษารางวัลนักเรียนเรียนดีทุนการศึกษาเพื่อสงเคราะห์นักเรียน และทุนส่งเสริมการศึกษา รวมนักเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 1,750 คน มีผู้บริจาคทุนจำนวน 288 ราย จำนวนเงินทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 3,230,600 บาท นายสัตวแพทย์จำเรือง พานเพียรศิลป์ นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนชลบุรี สุขบท กล่าวว่า โรงเรียนชลบุรี สุขบท ได้จัดการศึกษาตามนโยบายคุณภาพการศึกษา พัฒนาทุกระบบงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญ มีการดำเนินงานโดยคุณครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนประจำชั้นอย่างทั่วถึง มีการคัดกรอง สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านนักเรียนและพบว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีความเสียงด้านเศรษฐกิจ ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการช่วยเหลือนักเรียนด้านเงินทุนการศึกษา โดยได้รับการอนุเคราะห์เงินทุนการศึกษา จากสมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิทุนนิธิ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตเมตตา และคณะครูโรงเรียนชลบุรี สุขบท ร่วมบริจาคทุน ทั้งสิ้น 288 ราย สำหรับในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้พิจารณาจัดสรรทุกการศึกษาเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนการศึกษาโควตาส่งเสริมนักเรียนเรียนดี มอบให้นักเรียนที่สอบได้เป็นที่ 1 ของโรงเรียนระดับประถมในเขตพื้นที่บริการ ที่ศึกษาต่อที่ โรงเรียนชลบุรี สุขบท มีจำนวน 14 คน จำนวนเงิน 42,000 บาท 2.ทุนการศึกษารางวัลนักเรียนเรียนดี มอบให้นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของระดับชั้น มีนักเรียนได้รับรางวัล 12 คน เป็นเงิน 24,000 บาท 3.ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์นักเรียน มีนักเรียนได้รับทุน 692 คน เป็นเงิน 1,608,600 บาท 4.ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,000 คน เป็นเงิน 1,500,000 บาท และ5.ทุนการศึกษาจากองค์กร หน่วยงานภายนอก มีนักเรียนได้รับทุน 32 ทุน เป็นเงิน 56,000 บาท รวมจำนวนนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,750 คน คิดเป็นร้องละ 62.50 รวมจำนนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 3,230,600 บาท นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 กล่าวว่า ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ การที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคล ต่างๆ สามารถจัดสรรเงินทุนการศึกษา ให้นักเรียนได้หลายกลุ่ม หลายประเภทย่อมแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ของชุมชน และคณะบุคคลต่างๆ ที่มีความศรัทธา และเชื่อมั่นในการบริหารงานของโรงเรียน ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมใจ ความมีเมตตาที่คณะครูมีต่อศิษย์ ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ขอให้มีความภาคภูมิใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญ สนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านการเรียน ดังนั้นขอฝากให้นักเรียนได้ระลึกเสมอว่า นักเรียน ต้องประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจเรียน หมั่นฝึกฝน พัฒนาตนและแสวงหาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากวันนี้นักเรียนละโอกาสในการศึกษา ในวันข้างหน้าสังคมและประเทศชาติก็จะขาดคนดีและคนเก่ง ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตั้งใจปฏิบัติตนให้สมกับการยอมรับของคุณครูและท่านผู้มีอุปการคุณตลอดไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode