กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วืทยาลัยการปกครองท้องถิ่นจับมือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนำร่องภูเวียง

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )
 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น จับมือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พัฒนาบุคลากร ต่อยอดภูมิปัญญาในชุมชน ประเดิมนำร่องที่ อบต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือร่วมระหว่าง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมระหว่างชุมชนกับนักศึกษาของวิทยาลัย รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และกำหนดพื้นที่ชุมชนต้นแบบของการนำผลงานวิจัยไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น และการทำงานร่วมกับชุมชนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคอีสาน
รศ.ดร.ศุภวัฒนากรกล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นว่า จะต้องเริ่มจากคณะผู้บริหารที่เข้าถึงและเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมไปถึงการนำสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด สนองตอบความต้องการของประชาชน ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่มีบทบาท และภารกิจที่รับผิดชอบโดยตรงกับท้องถิ่นในรูปแบบของหุ้นส่วนที่จะเดินไปด้วยกัน ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 3 หลักสูตรในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการกำหนดพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะให้บริการทางวิชาการ ทั้งในด้านของการวิจัย การจัดฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้ง 2 หน่วยงานให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ภายหลังจากการลงนามแล้ว วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นและ พอช.ได้คัดเลือก ต.ในเมือง อ.ภูเวียง เป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบแห่งแรกของโครงการใน จ.ขอนแก่น เนื่องจากชุมชนต้องการได้รับการถ่ายทอดด้านวิชาการ ผสมผสานกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการชุมชนแบบรายหมู่บ้าน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ และการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า แผนงานสำคัญที่จะถูกนำมาปรับใช้ในชุมชนต้นแบบภาคอีสานได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพราะเป็นการสนับสนุน และช่วยเหลือชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode