กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าฯชลบุรี จัดการประชุมผู้บริการท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 4 ก.ค. 2556 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เพทอาส์น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 กว่าคน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจ้งในประชุมทราบเรื่องแรกเป็นการติดตามการก่อสร้างอาคารและการใช้อาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและ การประกอบกิจการประเภทบริการที่พักชั่วคราวตาม พ.ร.บ.โรงแรม ปรากฏว่าขณะนี้มีผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประเภทบ้านพักอาศัยแล้วนำไปดำเนินการประกอบกิจการประเภทบริการที่พักชั่วคราว เป็นการใช้อาคารผิดประเภท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อาคาร และอื่นๆ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารและการใช้อาคาร ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเจ้าของดำเนินการขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ได้ปรากฏข่าวว่าได้มีนักเรียน นักศึกษา หนีเรียนแล้วไปเปิดบริการห้องพักชั่วคราว เพื่อมั่วสุมกัน เสพสิ่งเสพติด และการดำเนินการอื่นๆ ซึ่งความเสียเสื่อมเสียแก่จังหวัดชลบุรี ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการดังกล่าว กวดขันการประกอบกิจการประเภทบริการที่พักชั่วคราว ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงแรม ที่ให้ผู้จัดการโรงแรมดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม และหากเชื่อว่ามีการกระทำดังกล่าวให้แจ้งหนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจทันที และหากพบว่าสถานประกอบกิจการ ประเภทบริการที่พักชั่วคราวใด เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งผู้ประกอบกิจการ ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องด้วย ส่วนเรื่องต่อมา เป็นเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากป้าย เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งมีฝนฟ้าคะนอง และลมพายุแรงอาจก่อให้เกิดความเสียหายป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจตรวจสอบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทุกชนิด ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากพบว่าชำรุดเสียหาย หรือไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้งเจ้าของดำเนินการแก้ไขให้มั่งคงแข็งแรง หรือรื้อถอนโดยด่วน และหากเจ้าของไม่ดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรื้อถอนโดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายอันเกิดจากป้ายได้ เรื่องต่อมาเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.(ปภ) เนื่องจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของต่อไป ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นผลเมืองในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่มกันในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัยเมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่งผ่อนคลายให้ประชาชนด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนด โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ ธำรงบุญทรงไพศาล) เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายขับเคลื่อนโครงการ และอนุมัติโครงการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมือง พ.ศ.2556 การขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับส่วนกลางมีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส่วนในระดับพื้นที่ มี สถจ. เป็นหน่วยงานหลักของแต่ละจังหวัดในการประสานและสนับสนุนการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไขเลือกออก เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปัจจุบันรุนแรง อัตราป่วยยังคงสูงสุดในรอบ 10 ปี คาดว่าจำนวนผู้ป่วยอาจสูงถึง 120,000 – 150,000 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตอาจมีถึง 140 – 200 ราย ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำจัดลูกน้ำให้พื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์และป้องกันตนเองให้ให้ถูกยุงกัด เตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาดในระดับพื้นที่ หากพบผู้ป่วยในชุมชนที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก ให้รีบมาพบแพทย์ และกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค โดยการกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านที่อยู่ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่ได้รับการยืนยันจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ด้วย ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode